گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
کتاب اول دبستان

 
پيام شاھزاده رضا پھلوی چاپ پست الكترونيكي
به مناسبت رويدادھای اخير ايران
شنبه 22 خرداد ماه 1388
ھم ميھنان مبارز عزيزم،
بار ديگر اکثريتی بزرگ از شما ھم ميھنان حق طلب و آزادی خواه من با شور و شوقی چشم گير درانتخاباتی شرکت کرديد که به دست ناپاک رھبران و کارگزاران جمھوری اسلامی برگزار شده بود. امّاانتظار شما تحقق نيافت و دشمنان ايران، با جسارتی بی سابقه حضور گستردۀ شما در حوزه ھای انتخاباتی را بار ديگر ناديده گرفتند.
ھدف و اميد شما در برداشتن چنين گامی اين بود که با باز کردن روزنۀ اميدی در جھت دستيابی به خواسته ھای حق طلبانۀ خود بتوانيد راه نجاتی برای خروج از اين شرايط سخت پيدا کنيد. قصد شما اين بود که با تأئيد کسانی که که دستکم خود را با بخشی از خواست ھا و نيازھای سرکوب شدۀ شما آشنا می شمردند، به مھلت و فرصت تازه ای برای بازيافتن ھمۀ حقوق و آزادی ھای از دسته رفتۀ خود دست يابيد.

ھم وطنان مبارز و پرتوانم:
گرچه توطئۀ قابل پيش بينی رھبران و تصميم گيران رژيم غاصب و حيله ورز جمھوری اسلامی شما را در اين مرحله از رسيدن به ھدف محروم کرد ه است، يک لحظه ھم ترديد به دل راه ندھيد که در اين مرحله از مبارزه ھم بازنده نظام جمھوری اسلامی و برندۀ اصلی و نھائی شمائيد. شک نکنيد که شکاف و اختلاف در ھمۀ رده ھا و مراکز تصميم گيری و اجرائی نظام غاصب از ھميشه عميق تر شده است.
مشروعيت نظام ضدانسانی نه تنھا در نظر ھواداران و معتقدانش در ايران بلکه در ديد مردم جھان نيزبه پائين ترين حد ممکن رسيده. مھم تر از ھمه تلاش ھای گستردۀ شما برای تحميل ارادۀ خود به متجاوزان و دشمنان سی ساله، تجربه ای ارزنده برای ھمبستگی کارآ تر ميان جنبش ھا و سازمان ھای مردمی در سراسر ايران شده. افزون بر اين ھمه، من يقين دارم که دخالت و تقلب آشکار رھبران جمھوری اسلامی در انتخاباتی که حتی نامزدھايش نيز با تأئيد خود آنان به ميدان راه يافته بودند، به انزوای بيشتر رژيم در عرصۀ جھان خواھد کشاند و رھبران کشورھائی را که خواستار برقراری روابط دوستانه با ملت ايران اند بيشتر از ھميشه به دشمنی رژيم جمھوری اسلامی با مردم ايران و خواست ھای انسانی و سرکوب شدۀ آنان آگاه خواھد کرد.
من يقين دارم که اين تجربۀ تلخ برِ شيرين به بار خواھد آورد و ما خواھيم توانست، با اراده ای راسخ تر و شوری ژرف تر از ھميشه، در کنار يکديگر از آن برای رسيدن به پيروزی نھائی و آزادی ايران بھره جوئيم.
خداوند نگھدار ايران باد
رضا پھلوی

 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad