مصاحبه با آقای حشمت رئیسی

مصاحبه با آقای حشمت رئیسی سوسیال دمکرات و از رهبران سابق جنبش کارگری در این مصاحبه که در دوبخش بود اقای رئیسی در بخش اول به زندگی پر فراز ونشیب خصوصی و سیاسی خود اشاره کردند در بخش ذوم از ایشان در مورد اپوزیسیون پیش ساخته  از طرف جمهوری اسلامی در خارج از کشور سوال شد و ایشان نیز پاسخ دادند این افراد باید از نقد به خود شروع کنند وشفاف توضیح دهند که چه چیز را میخواهند اصلاح کنند وچرا در دوران آقای محمد خاتمی رئیس جمهور ونماینده اصلاح طلبان نتوانستند این اصلاحات را انجام دهند

آیا این از نداشتن برنامه وهدف بوده ویا ضعف ویا هر چیز دیگر در ادامه ایشان جنبش سبز را یک جنبش اجتماعی که تمامی اقشار در آن مشارکت داشتند از دانشجو تا افراد طبقه متوسط بر شمرد و ادامه داد وقتی در یک جامعه ای تمامی دریچه ها برای ابراز عقیده ونظر بسته میشود مردم به تنها دریچه ای که در آن راهی برای ابراز نظر میبینند پناه میبرند
ولی اگر جامعه باز وگسترده می بود و امکان ابراز نظر برای همه گروهها و احزاب بود مردم دیگر در اصلاحات وبازسازی نظام باقی نمی مانند و یا اصلاحات بصورت رادیکال انجام می شد ویا حکومت سقوط می کرد واین اصلاحات باید در قدرت سیاسی و قانون اساسی و فراگیر باشد وبا حرفهای کلی نمی توان ادامه داد وخودی وناخودی کرد واینان در تمامی حرف هایشان دغدغه حفظ نظام را دارند نه ایران ونه مردم