سخنراني بهار ملوان نارنجی

سخنراني بهار ملوان نارنجی وکیل بین الملل درمقرسازمان ملل متحد ژنو، دراعتراض به نقض حقوق بشر در ایران و دفاع از زندانیان سیاسی  و در مخالفت با سیاستهای نظام جمهوری اسلامی . از ساعت و دقیقه 1.48
http://webtv.un.org/search/item2-general-debate-contd-4th-meeting-32nd-regular-session-of-human-rights-council/4940474281001?term=bahar