توزيع و تقسيم قدرت سياسي در ايران
Sample Image

موضوع اينبار برنامه ديالوگ در گوناز تی وی توزيع و تقسيم قدرت سياسي در ايران است که آقای انصافعلی هدایت آنرا اجرا می کنند

با شركت ويكتوريا آزاد
ناصر كرمي
دكتر حسن هاشميان
صلاح ابو شريف الاحوازي

بخش اول
https://youtu.be/gqgt-Eu8FWs

بخش دوم
https://youtu.be/4B4vZ2HMr8s