سخنان من در کنگره حزب مشروطه ایران
Sample Image
سخنرانی ویکتوریا آزاد در دوازدهمین کنگره حزب مشروطه ایران تحت عنوان ایران آزاد فردا حقوق زنان و اقلیت‌های قومی
https://youtu.be/maC-ExxVb2w