گفتگوی من با تلویزیون امید جاودان
Sample Image
مصاحبه بانو #ویکتوریا_آزاد با تلویزیون امید جاویدان کشیش رسول حیدری در خصوص شبکه «فرشگرد» ، آلترناتیو بدیل و شاهزاده رضا پهلوی از دقیقه ۳۸.
https://youtu.be/KEhkDaYU3HI