گفتگو با رادیو پیام اسرائیل
گفتگوی رادیو پیام اسراییل با بانو ویکتوریا آزاد درباره تروریستی شناختن سپاه پاسداران و ورود تروریستهای بیگانه به خاک ایران
https://radis.org/?p=26087

https://www.youtube.com/watch?v=CLVv7CSEQ10