دعوت برای امضای پتیشن
هم میهن گرامی 
پتیشنی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران تدارک دیده شده که درخواست می شود برای پشتیبانی از این حرکت آن را امضا فرمائید.
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/Iranyaran_Immediately_release_political_prisoners_in_Iran_zndnyn_sysy_r_fwr_azd_khnyd/