درخواست از جاوید رحمان برای آزادی زندانیان سیاسی
Image

درخواست تنی چند ازکنشگران‌ داخل و خارج از ایران از جاوید رحمان جهت اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران! 

لینک نامه و امضا نسخه انگلیسی

https://bit.ly/38ysDvB

لینک نامه و  امضا نسخه فارسی

https://bit.ly/2vOkVQr

۱۷ اسفند ۱۳۹۸

لینک تلگرامی
https://t.me/iranyarannetwork1398/6461