تصاویر ویدئویی از دانشگاه تهران
تصاویر ویدئونی از تظاهرات 16 آذر در دانشگاه تهران
http://tinypic.com/player.php?v=81hdjcm&s=1

http://tinypic.com/player.php?v=6wnb12b&s=1

http://tinypic.com/player.php?v=8509b4j&s=1 

http://tinypic.com/player.php?v=6yck9qv&s=1