کپرنشینان چاه بهار

  درمحله كپرنشين پشت شركت نفت در چابهار، كودكان زيادي در آلونك‌هاي ساخته شده‌با چوب و الوار و هر آنچه كه بشود از آن سرپناهي براي زنده ماندن ساخت ، قد مي كشند و بزرگ مي‌شوند

Active Image

Image

Image

Image

Image