فراخوان ایرج جنتی عطائی

شکفته ازهمه ی مهرورزانی ، که فریاد مانرا به سمت «نه گفتن به آپارتاید، به زندان سیاسی، به شکنجه و به اعدام" آری گفتند و به ویژه از همترانگانم "ابی" و "داریوش" که پیوستن را آغاز کردند، پر بازمیکنیم...  
برای مشاهده " پیوستگان به فراخوان " روی  گاهنوشت های ایرج جنتی عطائی   کلیک کنید
متن فراخوان را در اینجا می خوانید http://www.janatie-ataie.com/home.htm