مصاحبه با رادیو زمانه
Imageدر واکنش به نامه ای که 8 آوریل به خاویرسولانا و ارگانهای حقوق بشری تهیه و ارسال شد، رادیو زمانه با اینجانب مصاحبه ای انجام داد که در اینجا می توانید گوش کنید.