فایل صوتی وصیت نامه مهدی اسلامیان
درود بر شرف شهدای راه آزادی
به فایل صوتی مهدی اسلامیان گوش کنید ، او که با خون خود حقیقت وجودی خفاشان خونخوار جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
بشنوید