اعتراض حزب لیبرال مردم به سفرهئیت پارلمانی
جمهوری اسلامی
گفتگوی پژواک با نمایندگان حزب لیبرال مردم و سوسیال دموکرات
یک هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی در روزهای چهارم و پنجم نوامبر به سوئد سفرخواهدکرد. دلیل این سفر، دیداری با نمایندگان پارلمان سوئد عنوان شده‌است. سفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سوئد با مخالفت برخی از نمایندگان پارلمان روبروشده‌است.
فردریک مالم، نماینده حزب لیبرال مردم در پارلمان درگفتگویی با پژواک ضمن تایید داشتن روابط دوجانبه ی سوئد با کشورهای دیگر می‌گوید که این امر درمورد جمهوری اسلامی و دیدارنمایندگان آن درچنین سطح بالای سیاسی به دلیل وضعیتی که امروز درایران پس ازرویدادهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری وجوددارد و همچنین تصویب تحریم علیه این کشور درسازمان ملل، اشتباه است و سوئدباید به جای این دعوت دربرابرجمهوری اسلامی موضع می گرفت.
   


فردریک مالم می گوید که به عقیده‌‌ی او این دیدار باید لغوشود و می گوید که به مجرد اطلاع ازچنین دعوتی، تلاش زیادی برای لغو آن به عمل آورد، اما به ویژه نتوانست پشتیبانی دو حزب بزرگ سوئد، مودرات ها و سوسیال دمومکرات ها را به دست آورد و درنتیجه تصمیم گرفته شد که نمایندگان حزب لیبرال مردم در دیدارهایی که ترتیب داده می شود، شرکت نکنند.


         هیئت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قراراست در روز پنجشنبه، چهارم نوامبر با اعضای کمیسیون امورخارجی و در روز جمعه، پنجم نوامبر با اعضای کمیسیون آموزش دیدار و گفتگوکنند.
فردریک مالم درپاسخ  به پرسش ما درمورد این که چه نهادی چنین دعوتی را به عمل آورده، می گوید که وزارت امورخارجه، سفر هیئت ایرانی را برنامه ریزی کرده است و میزبانان آنها در این دوروز نیز دو نماینده ی حزب سوسیال دموکرات  اوربان الین و میکاییل دان بری دراین دو کمیسیون خواهندبود. او می گوید که برایش کمی عجیب است که بسیاری از سیاستمداران سوئد از اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران اطلاع درستی ندارند و نمی دانند که چگونه رژیمی براین کشور حکم رانی می‌کند. او می گوید که انتظارداشت نمایندگان دیگری نیز نسبت به این سفر اعتراض می کردند، اما چنین نشده و این دیدار قراراست انجام شود.


  فردریک مالم ازاعتراض مریم یزدان فر به وزارت امورخارجه دررابطه با دعوت از هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی نیز پشتیبانی کرد و گفت که او باید با نمایندگان حزب خود که میزبانان این هیئت هستند نیز گفتگوکند. به گفته‌‌ی او، میکاییل دان بری ازکمیسیون آموزش، مسئولیت برنامه ریزی برای دیدارهای این هیئت در روزهای اقامت آنها درسوئد را به عهده دارند.


او درپاسخ به پرسشی ازطرف ما درمورد هدف ازاین دیدارمی گوید که اعضای این هیئت در دوروز اقامت خود در سوئد در پارلمان گردش و با نمایندگان دیداروگفتگو خواهندکرد و به نظر او چنین دیداری برای تایید روابط دوستانه میان سوئد و جمهوری اسلامی ست. او می گوید که باچنین رابطه‌ای درچنین سطح بالایی موافق نیست و ترجیح می دهد که سوئد از اپوزیسیون دموکرات ایران پشتیبانی کند.


 

دررابطه باسفر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی به سوئد، مریم یزدانفر از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات نیز نامه ای به کارل بیلت وزیر امورخارجه نوشته و هدف از دعوت از  هئیت پارلمانی ایران به سوئد را سئوال کرده است.

زینت هاشمی
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it