با تاسف فراوان خبر درگذشت
 شاپورعلیرضا پهلوی  را دریافت کردیم
با شهبانوی عزیز و شاهزاده رضا پهلوی و خانواده گرامی عمیقا همدردیم . میدانم قدرت و صلابت روحی آنها آنقدر عظیم است که این داغ را می پذیرند و راه را ادامه میدهند زندگی بس پرفراز است و در این فراز و نشیبها شهبانو و رضا پهلوی بهمراه فرحناز عزیز یاسمین گرامی و ... جانانه ایستاده اند و کمرخم نخواهند کرد. علیرضا رفت ولی آرزوهای او را محقق خواهیم کرد. درد را به فریاد و خشم را به صبرو اراده تبدیل خواهیم کرد. درودهای هزاران ایرانی دربند نثار خانواده پهلوی باد
تسلیت ما را پذیرا باشید
با احترام مدیریت سایت ویکتوریا آزاد