شلاق بر پیکر زن
یکی از تصاویر برگزیده مجله فیگارو در شماره 13 اکتبر به اجرای حکم شلاق بانویی اختصاص داده شده است . بانویی که با لباسی سپید در حال تحمل ضربات شلاق توسط یک اجرا کننده سیاه پوش احکام شریعت است . این بانو به جرم فروختن مواد غذایی به همسایگان خود در ماه رمضان در یکی از روستاهای دور افتاده جزیره سوماترا واقع در اندونزی به ضربات شلاق بر پیکر خود توسط قاضی شرع محکوم شده بود .  فیگارو این سوال را مطرح میکند که آیا جرم فروختن غذا در ماه رمضان توسط یک بانو این است ؟

Active Image