پیام شهبانو فرح پهلوی:
تشکر از محبت بی کران هم میهنان عزیز  
  هم میهنان گرامی:
در این روز های سیاه و اندوه بار که من و خانواده ام در سوگ از دست دادن ناگهانی علیرضا فرزند دلبندم می باشیم ، دریافت پیام های همدردی پر مهر و صمیمانه شما که از ایران و کشور های دیگر بدستم رسیده است ، عمیقا موجب آرامش ، دلگرمی و تسلی خاطر من و خانواده ام گردیده است.
چون نمی توانم به هزاران پیام شما یک به یک پاسخ دهم در اینجا از صمیم قلب مراتب سپاسگزاری خود و یکایک افراد خانواده ام را به شما عزیزان تقدیم می دارم و شما را به خداوند بزرگ می سپارم.

فرح پهلوی
16 ژانویه 2011
27 دیماه 1389
http://www.farahpahlavi.org/Jan-16-11-FP-Thanks.pdf