با درود به شما هموطنان ودست اندرکاران
 نشریه مجازی جنبش راه سبز ( جرس)
آقایان وخانمهای اصلاح طلب، شتر سواری دولا – دولا میسر نیست. ونخواهد بود
 براستی اگر معتقد به رنگین کمان بودن جنبش سبز هستید چرا از این مرزبندیهای انتزاعی پرهیز نمیکنید؟ چرا وقتی شورای هماهنگی راه سبز امید خودرا همراه مردم و جنبش دمکراسی خواهانه ملت ایران میداند، از معرفی اعضای آن وشفاف شدن عناصر این شورا خودداری میشود، و نوعی پنهان کاری در این شورا بچشم میخورد؟  مگرنه اینست که معتقد به مطالبات برحق ملت ایران هستید؟ مگر نه اینست که خودشان را در مسیر خواستهای تاریخی و به یغما رفته ملت ایران توسط حکومت ولائی میدانند؟ و مگر نه اینست که...؟ پس چرا در انتشار مطالب هنوز مسئله سانسوریا خود سانسوری وبه بیان دیگر هنوز مسئله حذف ونادیده گرفتن دیگران ، یا تفکرات متفاوت با تفکرات خودشان در دستور کارشان قراردارد؟ نه آنها، نه شورای هماهنگی جنبش سبز و کلمه وباند اصلاح طلبان، که عناصرفریبکاری و دروغگوئی چون عطاالله مهاجرانی و کدیور ودیگرانی که امروز برای مردم خشمگین وبستوه آمده ایران دست شان روشده وحناشان برای مردم رنگی ندارد. هنوزهمان مرزبندیهای احمقانه خودی و غیر خودی را چراغ راه کار خود قرارداده اند وداده اید؟
چرا وقتی بیاینیه شماره یک شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران که توسط بعضی اعضاء این شورا در تهران ونه در آمریکا و انگلیس وکانادا و... منتشر میشود ودرهمه سایتهای خبری انتشار میابد، شما – سایت کلمه و رسانه های وابسطه به اصلاح طلبان در هر شکلی از انتشاراین بیانیه طفره میروند؟؟؟؟ براستی اسم اینگونه اقدامات چیست، وترجمان این اقدامات را باید چگونه ارزیابی نمود؟
 تا کی باید شاهد وجود یک مافیای پنهان ، و حامی یک دیکتاتوری آخوندی درایران باشیم؟ شما را بخدا بیائید با این ملت خسته وزخم خورده یکرنگ و یکرو باشید. شما حتی در مورد زندانیان سیاسی هنوز هم خط کش دردست دارید ومدام مشغول خط کشی ومرزبندیهای دهه شصت وهفتاد هستید. بس کنید. بگذارید مردم متولیان این رسانه ، صحنه گردانان این شوراهای درتاریکی ایستاده، وهرکمیته و تجمعی را که مدعی مبارزه با استبداد خونخوار آخوندی هستند را بشناسند. چرا شجاعت وشهامت خودرا از دست داده اید؟؟ چه دلیلی دارد که یک ملت هفتاد میلیونی که بیش از 85 درصد آن مخالف بی چون چرای رژیم ولایت مطلقه فقیه ودزدان وغارتگران عبا پوش و کت وشلواری ، وحتی فکل کراواتی هستند وبرای مرگ آن ثانیه شماری میکنند نباید از ماهیت یک تشکل سیاسی مدعی مبارزه با دیکتاتوری حاکم بر کشورو عناصر و دست اندرکار آن با اطلاع باشند؟؟؟ تا چه زمانی میتوانند در تاریکی بایستند وبیانیه وفراخوان بدهند؟؟ تا کی میخواهند از پشت دیوارهای بتونی سیاست که مدتهاست ترک برداشته واز لای درزو شکافهای آن میتوان بربسیاری ازحقایق ننگین وفریبکارانه پی برد، با عناوینی فریبنده ، وهزینه کردن از نام این وآن شخصیت سیاسی که مدعی همراهی با جنبش بوده ونه رهبری، شاهد صدور بیانیه های شداد وغلاظ این یاآن شورا باشد نه چندان روشن ومشخص باشیم؟؟
بیایئد رک وراست وبصورت تمام قد روبروی مردم بایستید وچون عطا الله مهاجرانی ماهیت زشت وزیبای خود رابنمایش بگذارید تا مردم بتوانند از شبهه فریبکاری سی ودوساله رهائی یابندو بدانند که چه کسانی طرف تعامل گفتگو، وهمراه راستین ودروغین آنها ست.
آقایان خانمهای اصلاح طلب وعافیت طلب وجیره خوار، باید تا این حد فهیم باشیدو به نقطه از بلوغ سیایس رسیده باشید که بعد از سی ودوسال ننگ ونیرنگ وجنایت وخدعه جمهوری اسلامی، شتر سواری دولا – دولا امکان پذیر نخواهد بود، الا خود فریبی که آنهم سالهاست نخ نما شده وخریداری ندارد .
ایران  23اسفند 89    آرش - صبحی