نشیب و فروپاشی فرمانروایی ساسانی
به تازگی بانو دکتر پروانه پورشریعتی نَسکی (کتابی) پژوهشی ای را با نام «نشیب و فروپاشی فرمانروایی ساسانی» را بیرون داده اند که خواندن آنرا به شما پیشنهاد میکنم.
ترجمه ی پارسی این نسک را آقای خشایار رخسانی زحمت کشیده اند

لینک به متن انگلیسی

لینک به متن پارسی