جنبش اعتراضی سوت هر شب در سراسر ایران
 

 
این اعتراضات در دوران مقاومت فرانسوی ها در برابر اشغالگران نازی آلمان موجب شد که مردم بطور غیر مستقیم همدیگر را دریابند و حتی به این وسیله کد هایی راهم با یکدیگر رد و بدل کنند
بلاخره عده ای به این نتیجه رسیدن .مزایای سوت زدن به جای هر شعاری :
1-برد بیشمار سوت نسبت به هر شعار دیگر
2-عدم شناسایی تن صدا و یا سوتی که استفاده میشود
3-راحت تر بودن نسبت به شعار دادن
4-انجام این کار حتی توسط سالمندان و کودکان
5-با برد مسافتی که دارد امکان خبر شدن محله ها دیگر و پیوستن به این اعتراض
6-هیجان بیشتری نسبت به شعار دادن دارد بخصوص از سوتهای ورزشی استفاده شود .
7. در یک روند به شعارهای اساسی تکامل خواهد یافت
8. اقتداررا به تمسخر میگیرد و کلافه میکند
هزینه ای ندارد 9.
و بالاخره نوعی همبستگی غیرمکتبی و صرفا اعتراضی را سامان میدهد

Active Image