پاسخ صریح کارشناس مسائل افغانستان
 در یک برنامه زنده تلویزیونی به دخالت ایران و پاکستان در افغانستان