بازتاب نشست مخفی در بنیاد اولاف پالمه
گزارشی از نشست مخفی برخی اشخاص دربنیاد اولاف پالمه دراستکهلم سوئد

مصاحبه عبدالستار دوشوکی درخصوص این سمیناربا رادیو فرانسه

درباره اتحادهای سیاسی و سمینار "اتحاد برای آزادی" در بنیاد اولاف پالمه دراستکهلم / یونس شاملی