kelass

به بهانه ۱۲ فروردین سالروز بی لیاقترین و کثیف ترین نظام سیاسی که ایرانیان به خود دیده اند ؛ کمی در باب چرایی شورش اسلامی ۵۷

 
با دیدن این عکس از کلاسم یاد فاجعه ۵۷ افتادم ، از سمت چپ معلم حرفه و فن ما با موهای میزامپلی ... این دختر خانمها از شاگردان برجسته و بسیار با هوش دبیرستان ما بودند که بعدها سرنوشت همگی تحت شعاع نظام اسلامی جهتهای متفاوتی پیدا کرد.

در خصوص چرایی این رخداد کذایی به اعتقاد من قائله ۵۷ يك شورش صد در صد اسلامي با خواستگاه طبقه روحانيت شيعي بود. علل شكل گيري آنرا را ميتوان چنين توضيح داد؛

١. شورش ٥٧ برهبري روحانيت شيعه شكل گرفت و اين دستگاه رهبري يك شبه شكل نگرفت بلكه صد سال در كمين كسب قدرت سياسي بود و سالها قبل از انقلاب در حسينيه ها و پاي ممبرها و جلسات زيرزميني مغزشويي اسلامي در بين جوانان بطور سيستماتيك حضور داشت

٢. قائله ٥٧ شورشی بر ضد روند رو به رشد مدرنيته و آزادي زنان و نفوذ فرهنگ غربي در جامعه ايران بود

٣. شورش٥٧ بر بستر سياست نادرست روانشاد محمد رضا پهلوي كه به مسئله ضرورت همخواني توسعه سياسي و توسعه اقتصادي بموازات هم توجه نكرد و لذا موجب افزايش فاصله بين "دولت" و قشر "روشنفكر" جامعه شد و اين خود سرآغاز جدايي بود

٤. شورش ٥٧ بر بستر اراده قدرتهاي جهاني غرب و شرق كه بدخواه پيشرفتهاي رو به تكوين در ايران بودند شكل گرفت چرا كه آنان آمده بودند تا غارت كنند و چشم ديدن عروس منطقه شدن ايرانِ در حال توسعه را نداشتند.

٥. شورش٥٧ بر بستر يك فرهنگ شورشي و اسپونتانيسم مخصوص جوامع عقب افتاده شكل گرفت و برخواسته از خاستگاه طبقاتي مردماني رخ داد كه هنوز به عصر تعقل گرايي و مدرنيته پا نگذاشته بودند و اساسا علاقه اي نيز به چنين سمتگيري نداشتند، زيرا حتي ماركسيستهاي او نيز اسير "امام حسين" و "فاطمه، فاطمه است" بودند

٦. شورش ٥٧ بر بستر اشتباهات مديريت اتوريته گرا و يا مركز و قدرت گرا شكل گرفت. مديريت "پدر" مهربان و دلسوزي كه تصور ميكرد او بهترينها را براي فرزندانش ميخواهد و خود قادر است به تنهايي بار يك ملت را بدوش بكشد و لذا به صلاح همگان است كه زيادتر از حد خود دخالت نكنند چون اوست كه قادر تواناست

٧. شورش ٥٧ انقلاب پابرهنگان نبود بلكه انقلاب طبقه متوسطي بود كه از قضا سير بود و مومن و معتقد و گوش بفرمان امام جاهلش

٨. شورش٥٧ با انقلاب ١٩١٧ بر عليه تزار زمين تا آسمان تفاوت داشت،در روسيه تزاري بلشويكها و منشويكها ميليونها صفحه سياه كردند تا تز "انقلاب سرخ" را رقم زدند، در حاليكه تا انقلاب ٥٧ بوقوع بپيوندد آخوندها هزاران آيه در وصف نبرد كربلا سر دادند تا سر يزيد را زير آب كنند.

٩. شورش٥٧ پيش زمينه هايش بر بستر فرهنگ مردماني شكل گرفت كه با حاكمان خود بلحاظ فرهنگي فرسنگها فاصله داشتند و اصولا ايران هنوز نيز كشوري با فرهنگهاي چندگانه و كاملا كلاسه بندي شده مواجه است بدون در نظر گرفتن وضعيت طبقاتي اين مردمان. ثروتمندترينهاي ما اكنون ميتوانند بلحاظ فرهنگي سنتي ترينها و عقب مانده ترينها باشند.

١٠. و بالاخره شورش ٥٧ حرکتی بر عليه انقلاب سفيد شاه بود كه منافع روحانيت و زمينخواران را بشدت مورد تهاجم قرار داد.

ويكتوريا آزاد
۱۲ فروردین ۱۳۹۸