گزینه ها
خانه
بیوگرافی
یادداشت ها
دیدگاه ها
رویدادها
آرشیو برنامه های رادیوئی
مصاحبه وسخنرانی ها
حقوق بشر/Human Rights
آلبوم عکس
سامانه های سیاسی و خبری
جستجوی پیشرفته
پیوندها

Mrs Victoria Azad is a renowned politician who the past 40 years has worked in opposition against the Islamic Republic of Iran. She is known as a political analyst, writer and debater. Mrs Victoria Azad has initiated and started several important oppositional associations and is one of the founders of Iran Yaran. Mrs Victoria Azad is especially known for her strong connections to the opposition within the country. She has written numerous important articles and is one of the key figures within the Iranian opposition who is frequently interviewed on matters with regard to the current political situation in Iran In 2002 she was nominated for the Swedish Parliament and held a fourth place in the election. She holds a MA in Nursing and leadership and has worked as University Adjunct as well as held several Managerial position within her field of work.
برنامه های تلویزیونی

شبکه ایرانیاران

روی لوگو کلیک کنید

 اولین برنامه ایرانیاران در تلویزیون کانال یک با اجرای ویکتوریا آزاد موسس و رایزن این شبکه با موضوع معرفی شبکه ایرانیاران و استراتژی این شبکه در رسیدن به هدفِ اتحاد در اپوزیسیونِ مخالف با رژیم جمهوری اسلامی اجرا شد.

برای دیدن این برنامه به کانال یوتیوب #شبکه_ایرانیاران رجوع کنید👇
https://youtu.be/QeSoO6CBKm0
این برنامه را در کانال یک نیز میتوانید ملاحظه کنید
https://youtu.be/epM3n11SMqw
#ژنو_اپوزیسیون
#اتحاد_میلیونی
#شبکه_ایرانیاران
#کانال_یک
@iranyarannetwork1398
کتاب اول دبستان

 
روز جهانی حذف خشونت عليه زنان چاپ پست الكترونيكي
ترجمه: سهيلا وحدتی
قطعنامه ١٣٤/ ٥٤ سازمان ملل متحد، مصوبه ١٧ دسامبر
مجمع عمومی
با يادآوری «اعلاميه حذف خشونت عليه زنان»، مصوبه مجمع عمومی و قطعنامه ١٠٤/٤٨ مربوط به ٢٠ دسامبر ١٩٩٣، و قطعنامه ٨٦/٥٢ مربوط به ١٢ دسامبر ١٩٩٧ زير عنوان «پيشگيری از جنايت و گام های عدالت جنايی برای حذف خشونت عليه زنان»،

همچنين با ياد آوری «اعلاميه جهانی حقوق بشر»، «ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی»، «ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «كنوانسيون حذف همه اشكال تبعيض عليه زنان» و «كنوانسيون ضد شكنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انسانی يا تحقير كننده»،

با ملاحظه اين كه «كنوانسيون پيشگيری، مجازات و نابودی خشونت در قاره امريكا» در بلِم برزيل، از ٦ تا ١٠ ژوئن در ١٩٩٤، توصيه عمومی ١٩ درباره خشونت عليه زنان كه توسط «كميته حذف تبعيض عليه زنان» در يازدهمين جلسه خود آن را پذيرفت،

با نگرانی از اينكه خشونت عليه زنان مانعی در راه دستيابی به برابری، پيشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آينده نگر كنفرانس نايروبی برای پيشرفت زنان» (٥) مشخص شده، كه در آن لوايحی برای مقابله با خشونت عليه زنان پيشنهاد شده بود، و به منظور اجرای كامل «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان»،

همچنين با نگرانی از اينكه برخی گروه های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه های اقليت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی كه در مناطق روستايی يا دورافتاده زندگی می كنند، زنان بينوا، زنانی زندانی يا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان كهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ويژه در مقابل خشونت آسيب پذير هستند،

با آگاهی بر اينكه خشونت عليه زنان نمايشی از نابرابری تاريخی روابط قدرت ميان زنان و مردان است، كه به تحت سلطه كشيدن و تبعيض عليه زنان توسط مردان و پيشگيری از پيشرفت كامل زنان انجاميده، و اينكه خشونت عليه زنان يكی از مكانيزم های مهم اجتماعی است كه زنان را به موقعيت های فرودست در مقايسه با مردان مجبور ميكند،

همچنين با آگاهی بر اينكه حقوق بشر زنان و دختربچه ها بخش همراستا، مكمل، و غيرقابل تفكيك از حقوق جهانی بشر است، و با تشخيص نياز فراتر به افزايش و حمايت همه حقوق بشر زنان و دختران،

با بيم اينكه زنان از حقوق بشر و آزادی های اساسی شان بطور كامل بهره نمی برند، و با نگرانی درباره عدم موفقيت درازمدت در حمايت و ارتقاء اين حقوق و آزادی ها در موارد خشونت عليه زنان،

با آگاهی و رضايت از اينكه همكاری حاصل از سازمان های مربوطه، انجمن ها و پشتوانه ها و ارگان های سيستم سازمان ملل به كشورهای مختلف در نبرد برای حذف خشونت عليه زنان و اجرای تعهدات خود در اين زمينه،

با آگاهی از تلاشهای انجام شده توسط جامعه مدنی و سازمانهای غيردولتی كه به آفرينش يك وجدان اجتماعی جهانی آگاه از تاثير منفی خشونت عليه زنان بر زندگی اجتماعی و اقتصادی،

با تكرار اينكه بر اساس ماده ١ «اعلاميه حذف خشونت عليه زنان»، عبارت «خشونت عليه زنان» به معنی هر گونه اعمال خشونت بر اساس جنس كه به آسيب يا رنجاندن جسمی، جنسی، يا روانی زنان منجر بشود، يا احتمال می رود كه منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم كردن مستبدانه زنان از آزادی، كه در منظر عموم يا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود،

١. روز ٢٥ نوامبر را به «روز جهانی حذف خشونت عليه زنان» اختصاص می دهد؛

٢. از همه دولتها و نمايندگی های مربوطه، سازمانها، انجمن ها، پشتوانه های مادی و برنامه های سيستم سازمان ملل، و ديگر سازمان های بين المللی و سازمان های غير دولتی دعوت می كند، كه به فراخور حال، در اين روز فعاليت های طرح ريزی شده برای آگاه كردن عموم از مسئله خشونت عليه زنان را سازمان دهند.
 
< قبل   بعد >
 
2007 Victoria Azad