باز استبداد بر سر ما در قامت دوست سایه فکند
Sample Image"Leadership is that people bring forward,
without the hard words to hear "
Bengt Klefsjö

اعضای محترم شورای هماهنگی شبکه سکولارها و سرپرستهای محترم انجمنها
روندی را که در ماههای گذشته در شبکه سکولارها شاهد بودیم و هستیم، فی الواقع ریشه در روحیه عشیره ای ؛ خودشیفتگی و منیتهای کهنی دارد که متاسفانه نسلهای گذشته بیشترین حاملان این روحیه اند!
پدیده ای خطرناک بنام مدیریت جباری و خودمحورپیکراین شبکه را تماما متزلزل و دردمند کرده است و تا قربانیان بیشمارندهد دست از فرمانروائی بر نمی دارد.  شناخت پدیده های اخلاقی نیاز بزمان و سفر در سختیها و تلخیها دارد. دربزنگاه ها و سر بالاییهاست که میتوان دریافت که با چه کس و در کجا ایستاده ای. تجربه ما در این بزنگاه نشان داد که در میان ما افرادی هستند که با خودمحوری و تحکم و با کمترین درجه فرهنگ مدارا و خویشتن داری با مسائل برخورد میکنند ضمن اینکه از اعضای این شبکه برای کسب اعتبار شخصی خود بهره میگیرند. ترفندهای نامطلوب برمیگزینند و خود را بالاتر از هر جنبنده ای تصور میکنند. ارج و قرب خود را می شکنند و درتوهم قدرت برای قدرت بر دوستان خود می تازند. مرزهای اخلاق را میشکنند و باورهای خود را جایگزین باورهای جمع میکنند و توگوئی همه را گوسفند خود می پندارند.
ما به چنین مناسباتی « نه « میگوییم.
رفتارهای اخیر با اعضای مخالف شرط گذارهای بی مبنا چون " فدرالیسم " را رفتارهائی به غایت غیردموکراتیک و غیر اخلاقی تلقی میکنیم و معتقدیم برخی از مسئولین شبکه سکولارهای سبز چالش سیاسی را با تقلب سیاسی اشتباه گرفته اند. بر اساس ضوابط متعارف تشکیلاتی ؛ شورا حق دستبرد در اسناد پایه شبکه را  نداشته وندارد و چنانچه مواردی باشد که اعضا مایل به تغییر آن هستند و برای آن تغییرات رای سه چهارم را با خود دارند در آنصورت آن موارد در مجمع عمومی مطرح میشود و در صورت توافق و همرائی در مجمع عمومی آن بند و یا ماده تغییر میابد. روندی که مورد پذیرش 4 تن از اعضای شورا آقایان نوری علا ، آرام حسامی ، مهدی حاذق اعظم و رضا حسین بر نیست و از این روند تخطی میکنند. آنان ارجاع سوال مربوط به پذیرش اصل فدرالیسم و اضافه کردن آن به سند پایه  را توسط شبکه به شورا و نه به مجمع عمومی میسپارند. سندی که اساس و پایهٔ جلب عضو به این شبکه بوده است و بسیاری از افرادی که عضو شبکه شده اند از تغییرات این سند بی اطلاعند و مسئولین به اتکاء آراء آنان به رایزنی و برخی فعالیتهای پس و پنهان می پردازند. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از این افراد تنها فرم عضویت را پر کرده‌اند و عضو شده‌اند و از روندهای جاری در شبکه بی‌ اطلاع هستند و این عین خیانت به صیانت از آراء مردم است. آقای نوری علا بعنوان هماهنگ کننده فعالیتهای شبکه از نقش خود پا را فراتر میگذارد و مبصر گروه نیز میشود او به میل خود افراد را خلع مسئولیت میکند وبه میل خود دست به تعلیقهای تشکیلاتی و ... میزند و از اتوریته خود سؤ استفاده می‌کند. در این شبکه مخالفت با نظرات آقای نوری علا در هر زمینه ای که باشد از جمله تعریف ازحکومت غیر متمرکز که به اعتبار علوم سیاسی همان حکومت فدرال نیست، تخطی از موازین شبکه تلقی میشود وشامل تنبیه و توبیخ و از کوره در رفتنهای مکرر آقای نوری علا میشود. رئیس شورا آقای رضا حسین بر نیز با کمال تاسف تابعی از همین مناسبات است و خود حاوی یک فرهنگ عشیره ای مردسالار و به غایت سلطه پذیراست. ما چند تن ازاعضای شورای هماهنگی شبکه، سر بلند و سرافراز نظرمان بر این بوده که اعضای مسئول شبکه میبایست با پایبندی به اصول پایه شبکهء سکولارهای سبزکه بر اساس توافق بر سر چهار اصل در بدو تاسیس شبکه بوده است با دیگران وارد گفتگو و شور شوند. آن چهار اصل که اصول «تغييرناپذير» شبکهء خوانده شده است طبق اساسنامه عبارتند از: انحلال طلبی، باور به سکولار و دمکراتیک بودن حکومت ، احترام به اعلاميهء حقوق بشر و يکپارچگی ایران. امروز پس از یکسال و اندی اضافه کردن اصل باور به فدرالیسم به اصول پایه بدون آنکه این مسئله با سایر اعضا در یک مجمع عمومی مورد بررسی قراربگیرد به معنای آن است که در این شبکه اصول و توافقات نیست که عمل میکند بلکه نظرات شخصی آقای نوری علاست که باید چراغ راه ما باشد.
با اینحال ما قصد طرح بازبینی و تقاضای تشکیل مجمع عمومی را در دستور کارمان قرار داده بودیم و میخواستیم با حسن نیت ؛ نظراتمان را تدوین کنیم و درغالب یک پیشنهاد به شورا تقدیم کنیم اما با توجه به اوهاماتی که آقای نوری علا دچارش است و نامه نامهربان و توهین آمیزی که برای آقای آرمان نجم فرستادند و ایشان را بخاطر باورها و اعتراضاتشان خلع مسئولیت کردند لذا ما به چنین مناسباتی » نه » میگوییم و راهی جزاستعفا از شبکه نداریم و بخوبی اشراف داریم که مناسبات دوست بازی وپدرسالارانه (پدرمرکزی) اجازه اظهار وجود به برخی ازاعضای شبکه در اعتراض به نامه آقای نوری علا نمیدهد!
ما خواهان درج این مطلب در سایت رسمی شبکه سکولارها هستیم و از تمام پیوندهای خود برای انتشار این استعفانامه استفاده خواهیم کرد.


با احترام
 
فرحناز عمادی  
ویکتوریا آزاد
آرمان نجم
بهرام آبار
 کامبیز باسطوت
 
2012.02.21