پیام شاهزاده رضا پهلوی
به اتحاد زنان ایران برای دموکراسی
۱۸Sample Image فروردین ماه ۱۳۹۱
اعضای محترم اتحاد زنان ایران برای دموکراسی (ازاد)،

جنبش تکثرگرای زنان ایران، در سه دهه گذشته، با حضور گسترده تشکل ها و سازمان های گوناگون، سایت ها و نشریات متعدد و اجرای کمپین یک میلیون امضاء، در زمینه حقوق زنان برای بازنمایی مشکلات بغرنج زنان در جامعه دینی ایران و در راه رسیدن به دموکراسی، با اتکا به نافرمانی مدنی و مبارزه به دور از خشونت، روندی پر شتاب داشته و توفانی از تغییر و تحولات را در جامعه ایران ایجاد کرده است. بدیهی است، دستیابی به دموکراسی در ایران، با ایجاد فرصت های برابر و همه جانبه بین زنان و مردان و افزایش نقش زنان در قدرت سیاسی کشور تحقق پیدا خواهد نمود.

بنیان سازمان «اتحاد زنان ایران برای دموکراسی ازاد» را به همه شما بانوان فعال و مبارز ایرانی تبریک می گویم و دست یک یک بانوان شجاع و مبارز کشورم را به گرمی می فشارم.

باور دارم که زنان ایرانی با حضور گسترده، فعال و برابر در کلیه سطوح تصمیم گیری و در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بنیان ایرانی آزاد، آباد، دموکراتیک و مترقی را بر پا خواهند نمود.

با آرزوی پیروزی برای اتحاد زنان ایران برای دموکراسی و ملت ایران در رسیدن به آزادی
 
خداوند نگهدار ایران باد
رضا پهلوی