بمناسبت اولین سالگرد اعدام برادران محمد و عبدالله فتحی
Sample Imageبامداد 27 اردیبهشت سال 1390 دو پرنده عشق و آزادی عبدالله و محمد فتحی توسط حکومت اسلامی بدارآویخته شدند. دو جوان که غایت آرزویشان نفس کشیدن درفضای عدالت و آزادی و برخورداری ازیک زندگی طبیعی مبتنی برحقوق برابرانسانها بود.
اتحاد زنان ایران برای دموکراسی (ازاد) درودهای گرم و ابراز همدردی خود را به مادرو پدراین دوعزیزازدست رفته ، بانو مهوش علاسوندی و آقای بیژن فتحی گرامی که در دشوارترین شرایط و زیر فشارهای طاقت فرسا به رژیم جمهوری اسلامی نه گفتند، و هم چنین همسر عبدالله فتحی و بازماندگان آنها ابراز میدارد.  ما اطمینان داریم که، مبارزات آزادیخواهانه و استقامت بی نظیرتان پاسخ درخورخواهد گرفت. مهوش علاسوندی درمراسم خاکسپاری دو فرزند دلبندش با شهامت ستایش برانگیزی گفت : "بچه های من یکبارمردند اما دادستان حبیبی، خامنه ای، اعضای مجلس، دیوان عالی قضائی ، رحیمی و ستوان بهرامی روزی صد بار میمیرند"!
آری فرزندان این سرزمین، گرامی ترین تعلقات انسانی یعنی هستی، آرامش و تعلقات عاطفی خود را نثار ساختن آینده ای آزاد و دلپذیر برای آیندگان میکنند، افتخار ابدی بر این قهرمانان باد!
بی شک نام آنان به بلندای نام آزادی در تاریخ مبارزات مردم ایران برای آرمانهای عدالتجویانه و دموکراسی خواهی، ثبت خواهد شد.
اتحاد زنان ایران برای دموکراسی (ازاد) با مادرمهوش علاسوندی عزیز و پدربیژن فتحی گرامی برضد استبداد حاکم تا به آخر همراه خواهد بود و به خاطره دو سربدارمحمد و عبدالله و همه عاشقان جانباخته تعظیم میکند و آنچه را که محمد فتحی در آخرین لحظات زندگی خود گفت ما نیز تکرار میکنیم : " رنگین کمان سهم آنیست که تا آخرین قطره زیر باران بماند (محمد فتحی) "!
با احترام
هییت موسس اتحاد زنان ایران برای دموکراسی (ازاد)
2012.05.17
1391.02.27