اولین سالگرد برادران سربدار محمد و عبداله فتحی
پیام مهوش علاسوندی و بیژن فتحی مادر و پدر دو فرزند سربدار عبدالله م محمد فتحی