در باره مبارزات آقای کاضمینی بروجردی
مصاحبه خانم مریم موذن زاده در خصوص تاریخچه مبارزات آقای کاظمینی بروجردی و اندیشه های این زندانی مقاوم و مبارز دربند
http://radiokoocheh.com/article/162128