تکذیب ادعای خانم رویا طلوعی در صدای امریکا
مدیریت محترم صدای آمریکا
جناب آقای کاوه باسمنجی
با درود و احترام فراوان
بدینوسیله به اطلاع میرساند سرکار خانم رویا طلوعی بدون هماهنگی با شورای مرکزی اتحاد زنان برای دموکراسی در برنامه افق حاضر شده است و  " اتحاد"  اظهارات اعلام شده از سوی ایشان ،  مبنی بر اینکه  در اتحاد به دلیل بیانیه پیشنهادی خانم نازیلا گلستان تنش های شدیدی وجود دارد را تکذیب می نماید . خانم گلستان بیانیه ای به اتحاد جهت بررسی ارائه نمود که هنوز اتحاد جلسه ای پیرامون آن تشکیل نداده است . اتحاد زنان دموکراسی خواه از آن رسانه محترم درخواست مینماید مطابق اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری تکذیبه این اتحاد را جهت تنویر افکار عمومی اطلاع رسانی فرمایید
پیشاپیش اتحاد از همکاری شما تشکر نموده و از تلاشی که در جهت گردش آزاد اطلاعات مینمایید قدر دانی  میکند

با سپاس
اتحاد زنان ایران برای دموکراسی در ایران
www.iwud.org
2012/5/22