گفتگو با برنامه هم صدائی در تلویزیون اندیشه
مشکلات اپوزیسیون ایرانی ؛ دستاوردهای این سالها، پاشنه آشیل عدم انسجام یافتگی ما؛ اقوام و ملیتها ....، نیروهای تمامیت گرا ؛ کنگره اتحاد جمهوری خواهان ایران و عواقب سیاستهای آنها ؛ شورای ملی و .... ووووووو  از دقیقه 57 به بعد