از ده هکتار ریز جلبک چه استفاده ای میتوان کرد.
ایران و پروژه دکترنسرین معظمی ـ  چگونه ایران مشکل مصارف انرژی خود را متحول میکند.