سخنراني بهار ملوان نارنجي درخصوص نقض حقوق بشر در ايران
سخنراني بهار ملوان نارنجي درخصوص نقض حقوق بشر در ايران در سازمان ملل متحد- ژنو 2015-09 -22
از دقيقه ٥٠ . برای دیدن کلیپ اینجا کلیک کنید
سفير ايران نيز در آنجا حضور داشته است