آوای مردم- استقرار جنگنده های روسیه در خاک ایران
این برنامه به بررسی مسایلی که در این رویداد مهم پیش می آید و سیاستهای غلط جمهوری اسلامی در این باره می پردازد.
مهمانان برنامه: بانو ویکتوریا آزاد، تحلیلگر مسایل سیاسی
خانم دکتر بهیه جیلانی، دکترای جامعه شناس از دانشگاه نیس فرانسه
http://ofoghiran.tv/?p=12013
https://vimeo.com/181107256