سخنی در خصوص رفراندوم استقلال اقليم كردستان
Sample Image
 
اميدوارم اين رفراندوم بدون جنگ و خونريزي انجام شود حتي اگر در عمل استقلال اقليم كردستان از كشور عراق انجام نشود حداقل يك مطالبه تاريخي و مهم فرصت بروز پيدا ميكند و اي بسا اين اتفاق هشداري به اپوزيسيون ايراني هم باشد كه چنانچه نجنبند هر سناريويي امكان وقوع خواهد داشت. بديهي است كه استقلال كردستان عراق مسئله آن مردمان است ولي حمايت ما از همنوعان كوردمان اميدوارم در آينده فراموش نشود و نيروها و سازمانهاي كورد ايراني مخالف ج.ا مقر و پايگاه خود را در كردستان عراق از دست ندهند و منافع ايرانيان فداي ديپلماسي و روابط في مابين دولتها نشود. حائز اهميت است كه تاكيد كنم كردستان ايران در پيوند با ساير مردمان ايران بايد تكليف اين حاكميت خونخوار را يكسره كند و  ساختار سياسي مناسب با جامعه موزاييك ايران برپا كند. در اينجا لازم است تاكيد كنم كه اين فدراليسم نيست كه موجب بروزخواست جدايي كوردها از عراق شده است بلكه اين دولت مركزگراي شيعه ي عراق است كه كار را به اينجا كشانده ضمن اينكه كوردها با عربها هيچ پيوند فرهنگي و تاريخي ندارند در حاليكه كوردها با ساير مردمان ايران
 پيوندهاي شديد فرهنگي و تاريخي دارند و براحتي قابل گسل نيستند. بهرحال مردم كورد در كردستان عراق ٢٥ سپتامبر سمت گيري و عزم خود را نشان خواهد داد و البته كه اراده معطوف به جدايي از عراق مسلط است. اميدوارم جمهوري اسلامي و تركيه آرامش و امنيت را از اقليم كردستان سلب نكنند. همزمان مي انديشم كه شايد، اي كاش اين اقدام (رفراندوم) بعد از سرنگوني جمهوري اسلامي انجام ميشد. اي كاش دستاوردهاي اقليم كردستان برباد نرود و روند توسعه و توليد متوقف نشود و جمهوري اسلامي حيطه تاثيرگذاريش محدودتر و محدوتر شود.

ويكتوريا آزاد
2017-09-18