دعوت برای امضای پتیشن
هم میهن گرامی 
پتیشنی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران تدارک دیده شده که درخواست می شود برای پشتیبانی از این حرکت آن را امضا فرمائید.
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/Iranyaran_Immediately
_release_political_prisoners_in_Iran_zndnyn_sysy_r_fwr_azd_khnyd/