انتخابات امریکا و تاثیر آن روی شرایط ایران
Image
مصاحبه ویکتوریا آزاد ، فرزانه روستایی و علی اصغر سلیمی با تلویزیون کلمه برنامه دکتر رضا حسین بر
 موضوع؛ انتخابات امریکا و تاثیر آن روی شرایط ایران
 https://youtu.be/OhmOQdc_IxA