مصاحبه با رادیو‌ پیام اسراییل
Image
موضوعات؛ جنگ یا انقلاب؟ 
آیا جمهوری اسلامی قابلیت ایستادگی و‌ادامه بقا دارد؟
فرضیه؛ جمهوری اسلامی با همین بحرانها قابلیت ادامه حیات دارد و بدون یک تلنگر قوی داخلی یا خارجی یا ترکیبی از هر دو، هرگز تسلیم نمیشود.
لینک مصاحبه در رادیو پیام اسرائیل👇