پنل سیاسی
Image
 
پنل سیاسی با اجرای #شهرام_همایون در خصوص قرارداد #ترکمنچای_چینی، ارزیابی و راهکارها
با حضور؛ ویکتوریا آزاد، قاسم شعله سعدی و حشمت طبرزدی 
لینک یوتیوب
https://youtu.be/bav4N9f3iIo