تلویزیون کلمه با اجرای دکتر رضا حسین بر
Image

موضوع؛ ایران آینده | مافیای آب و اعتراضات اصفهان   
در مصاحبه با خانم ویکتوریا آزاد، عباس خرسندی، و عباس فیض
30/11/2021
https://youtu.be/JxI2Uc03iGo