گرامیداشت 16 آذر
Imageتجمع سه هزار دانشجو زير اختناق و سركوب آخوندها در گراميداشت 16 آذر

به رغم بي سابقه ترين اقدامات و تدابير سركوبگرانه امنيتي، از ساعت 12ظهرامروز، بيش از 3هزارتن از دانشجويان كه مستمراً بر شمار آنها اضافه مي شود، بمناسبت 16آذر روز دانشجو، با شعار مرگ بر ديكتاتور تظاهرات خود را در دانشگاه تهران و مقابل آن آغاز كرده اند.
دانشجويان تظاهركننده كه از شهرها و دانشگاههاي مختلف خود را به مقابل دانشگاه رساندند شعار مي دهند: محمود احمدي نژاد, عامل تبعيض و فساد
دانشجو مي ميرد, ذلت نمي پذيرد، دانشجوي زنداني, آزاد بايد گردد.
دانشجويان بپاخاسته از سد نيروهاي امنيتي و حفاظتي حكومت آخوندي كه دانشگاه را محاصره كرده اند، گذشته و با شكستن در دانشگاه وارد آن شدند.
دانشجويان كه عكسهاي همكلاسيهاي زنداني خود را حمل مي كنند، به طور جمعي سرود ياردبستاني مي خوانند و بي اعتنا به تهديدها و يورش مزدوران رژيم به تظاهرات خود ادامه مي دهند.
Imageدانشجويان همچنين پلاكاردهايي با خود حمل مي كنند كه روي آنها نوشته شده حقوق زنان مساوي است با حقوق بشر.

تظاهرات هزاران تن از دانشجويان در شرايطي برگزار شد كه شب گذشته رسانه هاي رژيم آخوندي از دستگيري گسترده و سركوبگرانة دانشجويان به منظور جلوگيري از مراسم 16آذر، خبر دادند. در گزارش خبرگزاري رسمي رژيم به نقل از روابط عمومي وزارت بدنام اطلاعات و تحت عنوان «وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: تعدادي ‌از عوامل اخلال‌گر در دانشگاه تهران دستگير شدند»، آمده است:
«تعدادي اخلال گر كه با استفاده از كارت جعلي دانشجويي به قصد برگزاري تجمع غيرقانوني در مقابل دانشكده فني دانشگاه تهران وارد دانشگاه شده بودند، با هوشياري مامورين سازمان اطلاعات استان تهران شناسايي و دستگير شدند. افراد دستگير شده توسط گروهي از معاندين نظام و جريانات سياسي انحرافي از شهرهاي مختلف فرا Imageخوانده شده بودند تا ضمن راه اندازي اجتماع غيرقانوني، درگيري ايجاد و فضاي علمي و فرهنگي دانشگاه را به آشوب و اغتشاش بكشانند».
وزارت اطلاعات در بيانيه يي كه وحشت آخوندها از گسترش اعتراضات مردمي به ويژه دانشجويان در آن موج مي زند، ادعا كرده است: «آشوبگران از قبل اقدام به تهيه تيروكمان، جمع آوري سنگ و ساخت نارنجك‌هاي صوتي قوي كرده و از دستگير شدگان مقادير قابل توجهي نشريات موهن، كتب ضاله، اعلاميه‌هاي حاوي توهين به مقدسات و مشروبات الكلي كشف و ضبط گرديده است.».

Image
رژيم آخوندي شب گذشته نيز به منظور ايجاد فضاي رعب و حشت در تلويزيون خود اعلام كرد:
چند دقيقه پيش وزارت اطلاعات براي ما فكسي زد كه يك سري با كارت جعلي دانشجويي از شهرهاي مختلف وارد دانشگاه تهران شدند. توي جيب هايشان هم يك چيزهايي پيدا كردند كه به هر كه مي خورد به دانشجو نمي خورد. اينطور كه اطلاعاتي ها مي گويند آمده بودند براي به آشوب كشاندن دانشگاه.»
خبرگزاري فرانسه ضمن اين مخابرة اين خبر افزود: منابع رژيم ايران افراد دستگير شده را تحت تأثير «گروههاي سياسي و ضد رژيم ايران» دانسته اند.
به رغم اين تدابير گسترده و موج دستگيريها، دانشجويان دلير امروز با خروش شعارهاي خود بساط آخوندها را به هم زدند
Image 

خروش تظاهرات 3000 دانشجوى دانشگاه تهران با شعار "مرگ بر ديكتاتور" به مناسبت 16 آذر

خبر فورى

به رغم بی سابقهترین اقدامات و تدابیر سركوبگرانه امنیتی، از ساعت 12ظهرامروز، بیش از 3هزارتن از دانشجویان كه مستمراً بر شمار آنها اضافه می شود، بمناسبت 16آذر روز دانشجو، در دانشگاه تهران با شعارهای ضدحكومتی از جمله مرگ بر دیكتاتور تظاهرات خود را آغاز كرده اند.
دانشجویان تظاهركننده كه از شهرها و دانشگاه های مختلف خود را به مقابل دانشگاه رساندند شعار می دهند: محمود احمدی نژاد, عامل تبعیض و فساد
دانشجو می میرد, ذلت نمی پذیرد، دانشجوی زندانی, آزاد باید گردد.
دانشجویان بپاخاسته از سد نیروهای امنیتی و حفاظتی حكومت آخوندی كه دانشگاه را محاصره كرده اند، گذشته و با شكستن در دانشگاه وارد آن شدند.
دانشجویان كه عكس های همكلاسیهای زندانی خود را حمل می كنند، به طور جمعی سرود یاردبستانی می خوانند و بی اعتنا به تهدیدها و یورش مزدوران رژیم به تظاهرات خود ادامه می دهند.
دانشجویان همچنین پلاكاردهایی با خود حمل می كنند كه روی آنها نوشته شده حقوق زنان مساوی است با حقوق بشر.
تظاهرات هزاران تن از دانشجویان در شرایطی برگزار شد كه شب گذشته رسانههای رژیم آخوندی از دستگیری گسترده و سركوبگرانه دانشجویان بهمنظور جلوگیری از مراسم 16آذر، خبر دادند. در گزارش خبرگزاری رسمی رژیم به نقل از روابط عمومی وزارت بدنام اطلاعات و تحت عنوان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران Imageاعلام كرد: تعدادی ‌از عوامل اخلال‌گر در دانشگاه تهران دستگیر شدند ، آمده است:
تعدادی اخلال گر كه با استفاده از كارت جعلی دانشجویی به قصد برگزاری تجمع غیرقانونی در مقابل دانشكده فنی دانشگاه تهران وارد دانشگاه شده بودند، با هوشیاری مامورین سازمان اطلاعات استان تهران شناسایی و دستگیر شدند. افراد دستگیر شده توسط گروهی از معاندین نظام و جریانات سیاسی انحرافی از شهرهای مختلف فرا خوانده شده بودند تا ضمن راه اندازی اجتماع غیرقانونی، درگیری ایجاد و فضای علمی و فرهنگی دانشگاه را به آشوب و اغتشاش بكشانند .
وزارت جهنمی اطلاعات در بیانیهیی كه وحشت آخوندها از گسترش اعتراضات مردمی به ویژه دانشجویان در آن موج میزند، ادعا كرده است: آشوبگران از قبل اقدام به تهیه تیروكمان، جمع آوری سنگ و ساخت نارنجك‌های صوتی قوی كرده و از دستگیر شدگان مقادیر قابل توجهی نشریات موهن، كتب ضاله، اعلامیه‌های حاوی توهین به Imageمقدسات و مشروبات الكلی كشف و ضبط گردیده است. .
رژیم آخوندی شب گذشته نیز به منظور ایجاد فضای رعب و حشت در تلویزیون خود اعلام كرد:
چند دقیقه پیش وزارت اطلاعات برای ما فكسی زد كه یك سری با كارت جعلی دانشجویی از شهرهای مختلف وارد دانشگاه تهران شدند. توی جیبهایشان هم یك چیزهایی پیدا كردند كه به هر كه میخورد به دانشجو نمیخورد. اینطور كه اطلاعاتیها میگویند آمده بودند برای به آشوب كشاندن دانشگاه.
خبرگزاری فرانسه ضمن این مخابره این خبر افزود: منابع رژیم ایران افراد دستگیر شده را تحت تأثیر گروه های سیاسی و ضد رژیم ایران دانستهاند.
به رغم این تدابیر گسترده و موج دستگیریها، دانشجویان دلیر امروز با خروش شعارهای خود بساط آخوندها را به هم زدند.
متعاقباً اخبار تكمیلی این تظاهرات به اطلاعتان می رسد.Image