آزادی فعال حقوق بشر
دبیر خانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
پیام تبریک
خسرو کرد پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و دبیر بنیاد دمکراسی و حقوق بشر کردستان ایران در مرداد ماه سال گذشته به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام دستگیر و دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد وی را به یکسال حبس تعزیری محکوم کرد . آقای کرد پور پس از تحمل یکسال حبس هفته گذشته از زندان آزاد گردید است.


سازمان دفاع از حقو بشر کردستان بدینوسیله آزادی این فعال حقوق بشر را به خانواده محترم ایشان آقای خسرو کرد پور دیگر فعالان حقوق بشر و همه فعالان حقوق بشر کردستان تبریک و تهنیت گفته و خرسندی خود را نسبت به آزادی از حبس این عضو خانواده حقوق بشر ابراز میدارد.

تهران:یکشنبه 18 مردادماه 1388

دبیر خانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان