پیمان عارف دچار سکته قلبی شد
پیمان عارف که در پی انتشار نامه وی به دادستان یکشنبه سوم آبان به بندانفرادی منتقل شده و وارد اعتصاب غذا گردیده بود ، چهارشنبه به بندکارگری ۳۵۰ منتقل شده و تلفن وی  به خانواده نیز تحت کنترل به ۵ دقیقه درروز محدود شده بود، امروز در اثر فشار های روحی و عدم دسترسی به دارو های قلب که از زمان بازداشت از ۴ ماه پیش مصرف می کرد دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل گردید ، پیمان عارف در اخرین تماس خود با خانواده اظهارداشت در صوت ادامه این وضعیت و محدویت در تلفن و بازگردانده نشدن به بند عادی از شنبه ۹ آبان وارد اعتصاب غذای خشک خواهد شد.