ببانیه زندانیان سیاسی در مورد اقدامات سرکوبگرانه
 در زندان گوهردشت کرج
بنام خدا
یکبار دیگر حکومت چهرۀ واقعی خود را در روز 22 بهمن به نمایش گذاشت و تمام قوای خود را بکار گرفت. تا مانع از آن شود که مردم خواستهای حق طلبانه خودرا در خیابان و حتی به شکلی آرام بیان کنند.  بطوریکه نه تنها قدم به قدم خیابان ها را با استفاه از نیروهای انتظامی و لباس شخصی پر کرده بودند.
 بلکه حتی ما زندانیان را هم بی نسیب نگذاشتند و تعدادی را مثل آقای منصور اسالو و ارژنگ داودی را به سلولهای انفرادی فرستادند و هر گونه ارتباط بیرونی بدیهی زندانیان را اعم از تلفن ،ملاقات و حتی هواخواری در هوای آزاد را بر روی همۀ زندانیان بستند و درب کلیه بندها ،سالنها،سلولها و غیره را به روی ما بستند .
 اگر چه بخوبی می دانستند که این دیگر نمایش علنی رسوایی و ترس از مردم است و مایۀ آبرو ریزی باز هم بیشتر آنها خواهد شد ولی؛
                  این هم از حکم خدا است و غدر            چاه می بیینند و نتوانند حذر
همانطوری که همۀ جهانیان دیده اند حکومت قبل از هر چیز راه مردم بر آزادی و حتی  میدان آزادی را بست و ایکاش همه نهادهای بین المللی و حقوق بشری و بخصوص دولتها همه متوجه می شدند که آنچه مشکل اصلی این مردم با حکومت است آزادی مردم می باشد که از قضا تنها راه حل تمامی دولتها بر سر مسائل دیگر با این حکومت است و ایکاش به ضرورت اقدام عملی و پشتیبانی جدی ازمردم پی می بردند .
به امید پیروزی
زندانین سیاسی زندان گوهردشت کرج
24 بهمن 1388

انتشار:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران