اینهم سندی دیگر از حضور میلیونی طرفداران احمدی نژاد.(آب
ابلاغیه ای که در زیر آمده برای استقبال از احمدی نژاد در بندرعباس صادر شده و برای پالایشگاه این بندر فرستاده اند و از آنجا هم برای تمام واحدها فرستاده شده است. همه را فرستاده اند دنبال نیرو جمع کردن برای کسی که رهبر می گوید با 25 میلیون رای و بدون هیچ تقلب و کودتائی برنده انتخابات شده و کسی هم حق اعتراض ندارد. برای هزار نفر معطل مانده اند و ابلاغیه صادر می کنند، آنوقت ادعای 25 میلیونی دارند! برگرفته از وبلاگ حکومت شیطان