پیام از ابوالحسن بنی صدر به مردم ایران
خانواده های گرامی اعدام شدگان!
  به شما خانواده های قربانیان  جنایت رﮊیم تسلیت می گویم و یادآور می شوم که، از آغاز، میان جانبداران حاکمیت مردم و استبدادیان خواهان حاکمیت برمردم با بمیان کشیدن پای قدرتهای خارجی، نزاع بوده است.  روشی که استبدادیان داشته اند و دارند، جنایت و خیانت و فساد بوده است و هست. اما زمان از آن آزادگان است و آنها بر عهد خود با حاکمیت مردم در استقلال و آزادی، استوار ایستاده اند و تردید در پیروزی جنبش مردم ایران ندارند.

ایرانیان!

      اعدام شدگان و آنها که در انتظار اعدام هستند و همه آنها که به شکنجه و تجاوز، شهید شدند و یا در جریان جنبش پیروز، به ضرب گلوله های جنایتکاران در خدمت رﮊیم، از پا در آمدند، به شما می گویند: برخیزید و بایستید که رﮊیم در ناتوانی است و زمان بازیافتن ولایت جمهور مردم در استقلال و آزادی، نزدیک است.  این زمان نزدیک است زیرا از  روز 22 خرداد 88، روز تقلب بزرگ،  بدین سو، رﮊیم به هیچیک از مسائل کشور، مسائلی که خود پدید آورده ، نپرداخته و جز بکار بردن خشونت، هیچ کار دیگر نکرده است. در جامعه هائی که رﮊیم های استبدادی داشته اند و یا دارند (نمونه چین)، هرگاه جامعه ابراز نارضائی می کرد و یا بکند وسرکوب می شد یا بشود، رﮊیم می کوشید و یا می کوشد به جامعه نشان بدهد بفکر حل مسائل او هست. در ایران نیز، استبدادیان پیشین همین رویه را بکار می بردند: کارهائی را برای جلب رضایت مردم انجام می دادند و با تعدیل رفتار، سعی در کاستن از نارضائی مردم بعمل می آوردند. رﮊیم شاه پیشین، دست به «انقلاب سفید» زد اما تعدیل را از یاد برد و بر شدت استبداد افزود و به انقلاب، سرنگون شد. رفتار کنونی رﮊیم مافیاها، اگر بی مانند نباشد، کم مانند و بیانگر ناتوانی کامل رﮊیم از پرداختن به مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه امروز ایران است. در سیاست خارجی نیز، این ناتوانی را آشکارا از خود بروز می دهد. چرا که با وجود سی سال بحران سازی و تخصص در این کار، در کار بحران اتمی نیز درمانده است. ناتوانی که رﮊیم خویشتن را در آن زندانی کرده است، فرآورده 30 سال بکار بردن ولایت مطلقه فقیه است. از این رو، به بیرون رفتن از این زندان، توانا نمی شود . از حل مسائل ناتوان، از تعدیل استبداد ناتوان، بر جنایت و خیانت و فساد است که وسعت می بخشد!

      در برابر این ناتوانی، توانائی شما مردم است که می باید بروز کند. همچنان هشدار می دهم که هرگاه شما مردم ایران خواستار استقرار حاکمیت خود نگردید و برای استقرار آن به جنبش همگانی ادامه ندهید، ناتوانی رﮊیم آن را مرگ آورتر و ویرانگرتر می کند و خلاء را قدرتهای خارجی پر می کنند یعنی جانشین شما در اعمال حاکمیت می شوند و روزگار ما و وطن ما، سیاه و بازهم سیاه تر می گردد.

زن و مرد و پیر و جوان ایرانی بداند!

     اعدامها می گویند رﮊیم اطمینان یافته است جنبش مردم ایران ادامه می یابد. این اعدامها و خشونت های دیگری که بکار خواهد برد، تدارک برای  ماه خرداد است: از نوروز بدین سو، سرکوب را تشدید کرده است. آن را بازهم شدت خواهد بخشید. تا مگر 14 خرداد روز نمایش جمعیت «هوادار رﮊیم» و 22 خرداد را روز فراموش شدن جنبش همگانی مردم ایران بگرداند. پس بر شما که در ایران و در خارج ایران هستید، فرض است که روزها را روزهای اعتراض بگردانید، به هر شکل که می توانید. خرداد ماه را ماه جنبش برای پایان حاکمیت استبدادیان بر مردم و استقرار ولایت جمهور مردم کنید.

     جنبش ایرانیان در شهرهای مختلف کشورهای جهان، در اعتراض به اعدام ها، هم ابراز عزم استوار به ادامه جنبش و هم اظهار همبستگی ملی و کوشش برای بهم بافتن رشته های پیوندملی بود که رﮊیم مافیاهای نظامی – مالی می گسلد. این جنبش سخت ارزشمند به همه ایرانیان، از هر قوم، می آموزد که می باید به جنبش همگانی بپیوندند. می باید به این جنبش بپیوندند  تا هم استبداد تبهکار از میان برخیزد و هم امید و اعتماد به فردا، روز استقرار ولایت جمهور مردم، بی غش بگردد.

    در پیروزی خود تردید نکنید. برخاسته اید و ایستاده اید، بر استقامت خویش در ادامه جنبش بیفزائید.

20 اردیبهشت 1389

ابوالحسن بنی صدر