اطلاعیه کمیته ی مرکزی کومه له زحمتکشان ایران
 در خصوص اعدام ها
مردم مبارز کردستان
جنایت و کشتار جمهوری اسلامی و اعدام مبارزین خلق کرد پایانی ندارد و سرکوب مداوم کردستان به نقشه تاکتیکی و استراتژیکی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در اعتراض به اعدام و سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی در کردستان و برای متوقف ساختن اعدام مبارزین سیاسی همه شما را به یک حرکت اعتراضی متحدانه و به یک اعتصاب عمومی بزرگ فرا می خوانیم.  از همه مردم مبارز کردستان تقاضا داریم که در روز پنجشنبه ۲٣ اردیبهشت با تعطیلی یک پارچه بازار و محل کار و مدارس و با خواست متوقف ساختن احکام و اجرای اعدام و آزادی زندانیان سیاسی کردستان، مانع از تداوم سرکوب در کردستان شویم.
ار همه احزاب سیاسی و تشکل های سیاسی و مدنی و همه فعالین سیاسی و اجتماعی می خواهیم که برای متوقف ساختن ماشین کشتار جمهوری اسلامی از اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کنند و متحدانه برای سراسری کردن آن بکوشیم. این خواستی سراسری و انسانی و ملی در کردستان است و دست در دست هم، جمهوری اسلامی را محکوم کرده و مانع از تداوم سرکوب شویم.
پرتوان باد جنبش آزادی خواهی مردم کردستان
فشرده تر باد صفوف متحدانه خلق کرد برای آزادی و دمکراسی
کمیته ی مرکزی کومه له زحمتکشان ایران
11 مای