بیانیه دفتر رضا پهلوی ایران
 درباره نشست با کنگره ملی کرد امریکای شمالی
22 ژوئیه 2010
هقته پیش در هنگام اقامت در کالیفرنیای جنوبی رضا پهلوی ایران میزبان هیئتی به ریاست دکتر کمال آرتین رئیس کنگره ملی کرد امریکای شمالی بود. این دیدار به دو طرف امکان مذاکره ای صریح و سازنده در مورد موضوعات مربوط به ایران و منطقه داد و نشانه گام مهمی به پیش بود.  مذاکرات صریح بود به این معنی که به اختلافات گذشته پرداخت؛ در عین حال سازنده بود زیرا به رسیدن به یک همرائی بر سر هدفها و آرمان های مشترک انجامید که خواست همگانی ایرانیان است: یعنی تمامیت ارضی ایران، پیروی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، شامل اصول عرفیگرائی (سکولاریسم) و همه ی آزادی هائی که بطور منظم از سوی رژیم آخوندی ایران از همان آغاز کار خود زیر پا گذاشته می شود.
با توافق بر اینکه رژیم آخوندی و قانون اساسی آن در بنیاد اصلاح ناپذیر است شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدند که کارساز ترین روش برای تغییر با معنای رژیم در ایران دست زدن به یک پیکار نافرمانی مدنی گسترده و هماهنگ است که به یک همه پرسی ملی آزاد، منصفانه و شفاف بینجامد تا ایرانیان مستقیما بتوانند یک سیستم عرفیگرا و دمکراتیک، چه جمهوری باشد و چه پادشاهی مشروطه،  و چه حکومت فدراتیو باشد یا حکومت متمرکز بر گزینند.
خانم نازی اردلان، آقای نیما اردلان، آقای لقمان برواری و آقای استیون سویلمز دیگر اعضای هیئت بودند که از سوی دکتر مهدی کردستانی هماهنک شده بود. 
http://rezapahlavi.org/press/?english&id=457#457

Thursday, July 22nd, 2010
Statement Of Secretariat of Reza Pahlavi of Iran
On Meeting with the Kurdish National Congress of North America (KNC-NA)
***

Last week, while in southern California, Reza Pahlavi of Iran hosted a delegation, led by Dr. Kamal Artin, President of KNC-NA, affording the parties to hold candid and productive discussions about Iranian and regional issues. Marking a significant step forward, the discussions were candid, in that they addressed past differences, but also quite productive, in that a consensus was reached over the common goals and values which are universally demanded by all Iranians: that of the territorial integrity of Iran, adherence to the Universal Declaration of Human Rights, including the principals of secularism and all freedoms that have been systematically violated by the clerical regime of Iran since its inception.

Agreeing that the clerical regime and its constitution is fundamentally irreformable, the participants concluded that the most efficacious way of bringing about meaningful change to Iran, is by means of a well coordinated, widespread, "non-violent campaign of civil disobedience” culminating in a free, fair and transparent national referendum whereby the Iranian people can directly decide on their choice of a secular, democratic system of governance: whether it be a republic, constitutional monarchy, a federative or centralized form of governance.

Coordinated by Dr. Mehdi Kordestani, other delegate members attending the meeting included, Mrs. Nazi Ardalan, Mr. Nyma Ardalan, Mr. Luqman Barwari, and Mr. Steven Soylemez.