مصاحبه با رادیو صدای ایران
Active Imageدر آدرس زیر برنامه ی یکشنبه 8 اوت را انتخاب نمائید و مصاحبه با من از دقیقه 20 آغاز می شود
http://www.krsi.net/archive/archive.asp?archive=4&month_select=8
مصاحبه در خصوص اعتصاب غذای هفده نفر از زندانیان سیاسی در زندان اوین بود و هم چنین واکنشهای بین المللی به نقض حقوق بشر در ایران و برخی مسائل دیگر. شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت میکنم